Familjehemscentraler i Sala och Gävle

logga_orange_beskurenFaCO har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att starta upp projektet Familjehemscentraler på två orter i Sverige, Sala och Gävle.

Familjehemscentralerna ska vara en mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En mötesplats för placerade- och biologiska barn och ungdomar.

Mål
Målet under projekttiden är två permanenta Familjehemscentraler, en i Sala och en i Gävle, dit familjehemmen med barnen kan komma till och/eller vända sig för erfarenhetsutbyte, vägledning, information, temadagar, ”öppna förskolan” för familjehem, barn och ungdomsträffar mm. Familjerna ska också kunna samarbeta för att skapa avlastningstillfällen och för att underlätta vid umgängen med barnets biologiska nätverk.

Genom Familjehemscentralen kan även akuta situationer i familjehemmen, så som sjukdom, dödsfall, separationer och andra krissituationer, få bra och trygga lösningar för barnen, då familjen har ett nätverk av för barnen välkända familjehem som kan fungera som jourhem/tillfällig avlastning.

Projektet ska leda till att familjehemsföräldrar får de kunskaper, erfarenheter, ntverk och stöd som kan behövas för att klara av sina svåra uppdrag och för att förhindra sammanbrott och omplacering.

Projektets överlevnad
Familjehemscentralerna, som vid projekttidens slut ska vara utbyggd med verksamhet, men ändå i framtiden utvecklingsbar, ska leva vidare med hjälp av deltidsanställda samordnare och ideellt arbetande aktiva deltagare från projektet.

Den ekonomiska planen är att familjehemscentralerna säljer tjänster till placeringsföretag och socialförvaltningarna, exempelvis mentorskap för nya familjehem och utbildningar. Lokalerna kommer att gå att hyra för handledning- och umgängestillfällen (med umgängesperson vid behov).

Efter projektets slut ska kommuner kunna köpa tillträde till familjehemscentralernas verksamhet och/eller enskilda aktiviteter, genom en avgift per familjehem. Detta kan underlätta deras rekrytering av familjehem och blir därmed kostnadsekonomiskt lönsamt.

Idéskaparen till detta projekt har testat delar av ”Familjehemscentralernas” planerade verksamhet, som en sidoverksamhet i ett placeringsföretag i Uddevalla. Erfarenheterna därifrån visar att det finns behov av denna typ av verksamhet ute i kommunerna och att den med all sannolikhet blir ekonomiskt självfinansierad efter projekttidens slut. Målet är då även att starta upp fler familjehemscentraler runt om i landet.

Samarbete
Vi önskar kunna ha ett gott samarbete med bla socialtjänsten, då det kommer finnas möjlighet för dom att hyra våra lokaler för tex umgängen i en ”hemmalik” miljö. Vi kommer även att samarbeta med BVC då dom kan meddela familjehem som besöker dom att vi finns och att BVC kan komma till våran Öppen förskola och informera.

Mer om Familjehemscentralerna kan du läsa på www.familjehemscentralen.se.