Om FaCO

FaCO bildades 1983 och är en intresseförening för familjehem, jourhem, förstärkta familjehem och kontaktfamiljer/personer. Sedan föreningen bildades har det hänt en hel del inom verksamheten men fortfarande är familjehemmen den dominerande vården för barn och ungdomar som behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet. FaCO´s målsättning är att genom olika insatser, på ett aktivt sätt, medverka till att utveckla och förbättra former för en god familjehemsvård. FaCO har genom detta arbeta fått ett positivt gehör från kommuner och andra samverkanspartners och verksamheten betraktas allmänt som ett nödvändigt komplement till kommunal verksamhet.

FaCO kommer därför att ha en fortsatt viktig funktion att fylla.

Våra mål

FaCO:s målsättning är att genom olika insatser medverka till att utveckla och förbättra alla former av familjevård och kontaktpersonsverksamhet. Främst för att de mest utsatta – våra barn och ungdomar – som omfattas av våra insatser skall få en så bra vård som möjligt.

Detta i första hand genom:

  • En planerad rekrytering.
  • En planerad grund- och fortbildning.
  • En väl fungerande handlednings- och stödverksamhet.
  • Förbättrade arbetsvillkor med rimlig ersättning, fullvärdiga pensionsförmåner, rätt till A-kassa och sjukförsäkringsregler som andra yrkesgrupper.

Faco skall

  • Samordna och driva frågor som är av intresse för familjevården.
  • Tillvarata de barn, ungdomar och vuxnas intressen vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.
  • Stödja och hjälpa familjehem och andra med uppdrag inom socialtjänsten.
  • Verka som informationsorgan till allmänheten i frågor som berör våra verksamhetsområden.
  • Samarbeta med berörda myndigheter.
  • Verka för forskning och nytänkande inom den sociala sektorn.

Styrelsen

Ordförande: Maria Magnusson
Vice ordförande: Anneli Abrahamsson
Sekreterare: Annsan Palmborg
Kassör: Barbro Bengtsson
Ledamot: Anna Persson (medlemsregisteransvarig)
Ledamot: Åsa Gustafsson
Ledamot: Gunnar Bjälkebring
Ledamot: Anne Aronsson

Övrig information

Vårt plusgironummer är: 98 58 18 – 4
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2017