Om familjehem

Med socialtjänsten som uppdragsgivare kan man åta sig olika typer av uppdrag där det handlar om att ställa upp för barn och ungdomar i behov av stöd, trygghet, omvårdnad och stabila vuxenkontakter som komplement till den egna biologiska familjen.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran. De flesta barn och unga som placeras utanför hemmet kommer till ett familjehem. Dessa familjehem utreds och godkänns av socialtjänsten och får också stöd under placeringen.

Målet man arbetar mot som familjehem är att barnet ska återförenas med sin biologfamilj. En viktig del i den återföreningen är ett fungerande umgänge med biologfamiljen.

Hjälp från socialtjänsten

Alla familjer är unika och det innebär också att socialtjänsten försöker att skräddarsy lösningar för varje familj utifrån de resurser som finns i kommunen. Den hjälp som man kan få från socialtjänsten kan därmed se olika ut.

Socialtjänstens insatser kan exempelvis vara:

  • Stöd- och samtalskontakt med socialsekreterare

  • Olika gruppverksamheter samt stöd i hemmet

  • Insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj, familjebehandling i olika former, familjehem och behandlingshem. Insatser kan också kombineras på
    olika sätt.

Jourhem och familjehem

Många barn kommer med stora behov, de behöver få hjälp att bearbeta det som hänt i deras liv. De kan vara traumatiserade, eller i alla fall känslomässigt påverkade av den situation som föranlett att de har behövt lämna sin familj.

Jourhem

Som jourhem tar man emot barn som behöver tas omhand omedelbart. I jourhemmet stannar barnet den tid det tar för att en utredning ska klargöra barnets situation och vad som är bäst för barnet och dess familj. En utredning ska slutföras inom 4 månader, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Efter att en utredning är klar så får barnet vårdas i jourhemmet högst 2 månader om det inte finns särskilda skäl tills barnet antingen kan åka hem till sin familj eller placeras i t.ex. ett familjehem. Verkligheten kan dock se olika ut, ibland tar det längre tid än så att hitta den rätta lösningen i det enskilda fallet.

Familjehemsförälder

Som familjehemsförälder ska man kunna möta dessa utsatta barn i den situation de befinner sig, knyta känslomässiga band till dem, fungera som barnets psykologiska föräldrar, vara vårdande, stödjande och fostrande, dygnet runt. Samtidigt ska man uppmuntra kontakt med biologiska föräldrar, syskon och anhöriga, kunna samarbeta med socialtjänst och andra myndigheter. Det ställer stora krav på att kunna vara anpassningsbar och flexibel.

Anledningen till att barn behöver placeras varierar. Många gånger handlar det om olika slags problem i familjen, antingen kring föräldrarna eller barnet, exempelvis missbruk, försummelse, relationsstörningar mellan barn och förälder, barnets egna beteende.

Kontaktfamilj/-person samt stöd-/avlastningsfamilj

Många barn kommer med stora behov, de behöver få hjälp att bearbeta det som hänt i deras liv. De kan vara traumatiserade, eller i alla fall känslomässigt påverkade av den situation som föranlett att de har behövt lämna sin familj.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en frivillig insats som beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL), där familjen själva ansöker om den. Meningen är att barnet ska erbjudas tillgång till en alternativ familj, med ett föräldraskap och en hemmiljö som ska präglas av att den är ”vanlig”. Det varierar i hur insatsen utformas både mellan och inom kommuner, men några anledningar kan vara en ensamstående förälder med glest socialt nätverk där barnet behöver mer stimulans och ett utökat nätverk eller föräldrar med behov av avlastning och stöd i sin föräldraroll.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som regelbundet träffar och stöttar ett barn eller ungdom. Ofta ses man någon gång i veckan under några timmar. Uppdraget ser olika ut beroende på avsikten med insatsen. Ofta finns ett behov av att prata, få en förebild man kan identifiera sig med, få bättre självkänsla och få hjälp med att utveckla en bra fritid. Det kan handla om fika, prata och att göra aktiviteter tillsammans.

Som kontaktperson till en vuxen person kan det handla om att vara ett extra stöd i vardagen.

Stöd- eller avlastningsfamilj

Stöd- eller avlastningsfamilj beviljas genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har roller som liknar stöd- och avlastningsfamiljer. Att någon i familjen kan ha en sjukdom som gör att det behövs avlastning ibland kan vara ett annat exempel på tillfällen då man kan få denna insats beviljad. Inom LSS finns också insatsen kontaktperson.

Vem kan bli uppdragstagare?

Det som är viktigt är att de som ställer upp och åtar sig ett uppdrag har en trygg och stabil tillvaro, att de är stadiga och pålitliga vuxna som finns där för barnet oavsett vilka svårigheter som uppkommer kring barnet. Det behöver finnas utrymme och tid även för oförutsedda och oplanerade händelser och situationer som kan uppstå under uppdragets gång. Man behöver vara rustad med en stor portion tålamod och uthållighet. Sist, men inte minst behöver man kunna, och vilja arbeta i ett team tillsammans med socialtjänst, föräldrar och andra, för barnet, viktiga personer.

Man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, ha registrerat partnerskap, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid/deltid eller studera.

Matchningen mellan dem som ska utföra ett uppdrag och barnet som ska placeras eller som behöver en insats är mycket viktig för hur resultatet av insatsen blir.

Sekretess

Vanliga familjehem och jourhem omfattas inte av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), men som uppdragstagare bör man iaktta försiktighet med de uppgifter man får om den placerade och dess anhöriga och inte i onödan föra dem vidare. Däremot gäller sekretess om du är kontrakterad, anställd samt för kontaktfamiljer/-personer.

Som uppdragstagare ska man alltid meddela sin handläggare om man misstänker att ett barn far illa.

Vill du veta mer?

Om du inte har vår handbok så kan du enkelt beställa en kod till den här. Där hittar du mer information om uppdragen, ersättningar, villkor, lagar och mycket annat som är bra att ha med dig på resan i familjehemsvärlden.

Har du några frågor?

Rulla till toppen