Remissvar ”Tryggare hem för barn”

Familjevårdens Centralorganisation har fått utredningen ”Tryggare hem för barn” på remiss för besvarande.Regeringen har i september 2021 beslutat att tillsätta en utredare för att se över regler i föräldrabalken (1949:381) om bland annat vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge.Överlag ställer vi oss positiva till utredarens förslag MEN vi vill se vissa skärpningar. Läs FaCOs remissvar här